คกก. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561 เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน วจก.

qac-visited-msc-01

10 กันยายน 2562 (09.00 น.) ผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนพันธกิจ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 2 โซน B

 

qac-visited-msc-01
qac-visited-msc-01
qac-visited-msc-01

 

โดย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง และ รศ. ปราณี เพชรแก้ว หลังจบการนำเสนอรายงาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

  1. คณะฯ ควรส่งเสริมให้อาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หรือเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  2. คณะฯ ควรมีแผนงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการ
  3. การสื่อสารของคณะ/หลักสูตร กับบัณฑิต ในการตอบแบบสอบถาม “ภาวะมีงานทำของบัณฑิต” ควรมีการปรับปรุง ซึ่งคะแนนประเมินในข้อนี้ยังไม่ดี
  4. การทำโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณถัดไป ในขั้นตอนกระบวนการ PDCA ต้องมีความชัดเจน มีการประเมินโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.