ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน ทุนวิจัย ปีงบฯ 2561

nacc-logo

สำนักงาน ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

 

  1. โครงการวิจัย เรื่อง “การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบ และพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย”
    งบประมาณ 1,000,000 บาท
  2. โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอกขนคนเข้าเมือง”
    งบประมาณ 1,200,000 บาท
  3. โครงการวิจัย เรื่อง “การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” งบประมาณ 1,000,000 บาท

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวนอย่างละ 15 ชุด
ภายในวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2561

 

nacc-proposals-fy2561

 

 

ดาวน์โหลด  เอกสารข้อกำหนดการศึกษาเพื่อขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงาน ป.ป.ช.)  [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.