วจก. เร่งพัฒนาคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

DSC_0254

วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อนันดา ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ หน่วยพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

DSC_0254
DSC_0254
DSC_0254

 

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 1) เพื่อตอบสนองต่อเกณฑ์ การประกันคุณภาพของสำนักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 2) สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัยมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ถูกต้องในการผลิตบทความวิจัย เอกสารประกอบการสอน ตำรา และการประเมินการสอน สามารถนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ และ 3) การขอตำแหน่งทางวิชาการ โครงการดังกล่าวได้แบ่งกลุ่มตามความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีผู้ประสานประจำกลุ่มทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงค่อยติดตามการทำผลงานทางวิชาการ การให้คำปรึกษา ชี้แนะ   

  1. เอกสารประกอบการสอน/ตำรา ผู้ประสานประจำกลุ่ม ได้แก่ ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
  2. บทความวิชาการ ผู้ประสานประจำกลุ่ม ได้แก่ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
  3. ประเมินการสอน ผู้ประสานประจำกลุ่ม ได้แก่ รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

 

DSC_0254
DSC_0254

DSC_0254
18

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.