โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (Function Competency)

pcdp-01

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการจัดการความรู้ “โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” เพื่อกำหนดสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Function Competency) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และศึกษานิยามความหวังตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ณ ห้อง Display 102 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุ ภู่วิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ เอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

pcdp-01

 

pcdp-01

 

pcdp-01

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.