Partner วจก. ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตอบโจทย์ Reskill & Upskill การทำงานในอนาคต

IMG_9510

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมสร้างแนวคิด หลักสูตรระยะสั้น ในอนาคต “Professional Certificate Development Sandbox: Workshop I ณ ห้องประชุมปัจจักขภัติ โซน B ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

โดย รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “โชคดีจัง ที่ วจก มรภ.สุราษฎร์ธานี มีคุณ (Talent Plus)” แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นแบบทันสมัย เพื่อพัฒนาทักษะและเน้นการเรียนรู้แบบ Long life learning และการ Reskill & Upskill สำหรับคนรุ่นใหม่

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.