ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ลูกปลา นักวิจัยดีเด่น ’62 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เกวลิน อังคณานนท์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับมอบโล่ห์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.