ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่น วจก. ประจำปี พ.ศ. 2563

DSC_5704-1170×750

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ. ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบเกียรบัตรและเชิดชูผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติปฏิบัติตนที่ดีในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน ตลอดจนมีผลงานดีเด่น อันเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏก้าวแรกของปีที่ 48 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันราชภัฏ (14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี) ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และในโอกาสนี้คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกท่าน

จัดงานวันคล้ายสถาปนาราชภัฏเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันราชภัฏ และนับถือเป็นการครบรอบวันสถาปนา 47 ปี

“บุคลากรดีเด่น ประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563”
ผศ.ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

“บุคลากรดีเด่น ประเภทสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2563”
คุณสุภานีย์ พุทธพงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พวงเพ็ญ ชูรินทร์
สุภานีย์ พุทธพงค์
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.