ทีมไข่เค็มฯ คว้ารางวัล สื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ดีเด่น ปลุกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

health-media-innovation

ทีมไข่เค็ม อคาเดมี นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฯ ได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ดีเด่น ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวิถีชุมชน “พร้าว-ปาล์ม-ยาง-คลอง” ในงานคิดดีโชว์-แชร์ และร่วมประกาศเจตนารมณ์คนรุ่นใหม่ฉลาดใช้สื่อสู่การเป็นพลเมืองนักสื่อสารสร้างสรรค์รู้หวันทันโลกที่รอบรู้สื่อ

 

health-media-innovation

 

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ดีเด่น ประจำปี 2562 ในโครงการเด็กใต้ฉลาดรู้สู่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ (คิดดีไอดอล) ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ทีมไข่เค็มฯ ได้เสนอแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการดึงอัตลักษณ์ชุมชนและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นบูรณาการกับการสื่อสารประเด็นสุขภาวะออกมาในรูปแบบของ Viral clip และ Infographic เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (online) และกิจกรรมพื้นที่เชิงปฏิบัติการ (offline) โดยมีการประยุกต์ท่าออกกำลังกายจากอาชีพของชาวใต้คือการทำสวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนยางพารา และอาชีพประมง เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายและยังเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

 

health-media-innovation

 

health-media-innovation

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนนักศึกษาในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงาน โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตที่รู้จริงปฏิบัติได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

“โครงการคิดดีไอดอล เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำโครงการ ซึ่งการได้รางวัลในครั้งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ถ้านักศึกษามีความมุ่งมั่น อาจารย์ที่ปรึกษาให้การส่งเสริม และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน เราก็สามารถสร้างนักวิชาชีพในศาสตร์ต่างๆ ที่ดีได้” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกล่าว

 

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว คณะฯ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ในการเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นการลงมือปฏิบัติที่แสดงถึงพัฒนาการและทักษะของนักศึกษาที่เห็นได้ชัด โครงการดังกล่าวทำให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีความโดดเด่นและเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา

 

นางสาวสายธาร เดชดี หัวหน้าทีมฯ กล่าวว่า รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะดีเด่น ที่ได้รับในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่ได้ใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอนมาสร้างสรรค์สื่อเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้พร้อมสำหรับการเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนในอนาคตและในฐานะเยาวชนคนใต้การทำสื่อครั้งนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชุมชนคนใต้อีกด้วย

 

health-media-innovation

 

health-media-innovation

 

 

อาจารย์ ดร. ทัศนาวดี แก้วสนิท ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวถึงโครงการครั้งนี้ว่า นักศึกษาทีมไข่เค็มฯ ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารประเด็นสุขภาวะ โดยกระบวนการเรียนรู้เกิดจากภายในตนเองก่อน แล้วจึงเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและสังคม ผ่านการวางแผนเพื่อสื่อสารประเด็น (Plan) การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Practice) และการปฏิบัติการสื่อสารผ่านสื่อบน แพลทฟอร์มต่างๆ (Perform) ทำให้นักศึกษามีความรอบรู้และทันโลก เกิดการใช้สื่ออย่างชาญฉลาดและเป็นพลเมืองนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่ดีในสังคม

ทั้งนี้ ในโครงการคิดดีไอดอลปี 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทีมช่อราชพฤกษ์ เคยได้รับรางวัลพื้นที่ปฏิบัติการดีเด่น โดยการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นมวยไชยาเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านการผลิตสื่อหนังสั้นและ Infographic อีกด้วย

 

อาจารย์ ดร. ทัศนาวดี แก้วสนิท ข่าว/ภาพ

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.