วจก. เปิด ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน แหล่งเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินครบวงจร

open-setic62-04

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ” วันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 2562″ ไฮไลท์ส่วนหนึ่งของงานคือการเปิด ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

พิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิด ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center : SET IC) ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเปิดให้แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ได้เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์เรียนรู้การลงทุน

 

open-setic62-04
open-setic62-04

 

หลังเสร็จพิธีเปิด ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  “The Roles of Universities In Developing Fundraising Contents for Future Entrepreneur”

 

open-setic62-04
open-setic62-04

 

ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน เป็นศูนย์ให้บริการความรู้และข้อมูลการลงทุนที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น หนังสือ ตำราวิชาการ วารสาร เอกสารเผยแพร่ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานโปรแกรม click2win  (โปรแกรมการแข่งขันตลาดหุ้นจำลอง) โปรแกรม Aspen เพื่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสารข้อมูลออนไลน์ ความรู้ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

 

open-setic62-04
open-setic62-04
open-setic62-04

 

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน  (SET Investment Center: SET IC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลาเปิดให้บริการ 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โซน A ชั้น 1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจเข้าใช้บริการได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

open-setic62-04

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.