ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัย ปีงบฯ 2562

3018

 

ดาวน์โหลด

  1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัย ปีงบฯ 2562   [PDF]
  2. CMR-2.2.1 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (โครงการเดี่ยว)   [DOC]
  3. CMR-2.2.2 ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (ชุดโครงการ)   [DOC]
  4. CMR-2.3 หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ   [DOC]
  5. ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอ“โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   [PDF]
  6. ข้อกาหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2562   [PDF]
  7. แบบเสนอโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ เงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   [DOC]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.