การจัดการความรู้เพื่อทำสารนิพนธ์ (Ex.B.A.) รุ่น 4 ศูนย์สุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อทำสารนิพนธ์”  ให้นักศึกษาโครงการจั..

ขอแจ้งการประชุม บุคลากรสายสนับสนุน วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ประชุมพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้อง GA104  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันพ..

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด..

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ

ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น..

โครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ไ..

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก. 5+1 ราชภัฎภาคใต้

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก. 5+1 ราชภัฎภาคใต้”  ระห..