การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด..

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิทยากรกระบวนการ

ขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น..

โครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ไ..

โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก. 5+1 ราชภัฎภาคใต้

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก. 5+1 ราชภัฎภาคใต้”  ระห..

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ วันอังคาร ที่  12  มีนาคม  2556 เวลา  08.30 – 12.00  น. ณ  ..

กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำ..