วช. เปิดรับ ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบ 2563

ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ข้อเสนอทุนวิจัยแล..

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย”

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ..

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มี..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการร..

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562)

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอแจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภา..

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562)

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอแจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภา..

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์/อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์/อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภ..

วจก. ระดมความคิด ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ระยะ 5 ปี

เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการการปร..

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมส่งบท..

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [DOC] ร..