วจก. เปิด ศูนย์การเรียนรู้การลงทุน แหล่งเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินครบวงจร

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ” ว..

วจก. วิชาการ 62 เวทีของบัณฑิต ประสบการณ์นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ วันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 2562 หรื..

คกก. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561 เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน วจก.

10 กันยายน 2562 (09.00 น.) ผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร หัวหน้าหน่วยขับเคลื่อนพันธกิจ ร่วมต้อนรับคณะ..

กำหนดการ วันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญเข้าร่วมงานและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาในกิจกรรม วันวิชาการ คณะวิทยาการจัตการ มหาวิ..

วจก. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ร.ร.บ้านทับวัง พร้อม แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษ..

บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตร การขายสินค้าออนไลน์

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ดร.เกวลิน อังคณานนท์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และนายว..

การประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งปฏิทินการจัดการประชุมให้ทุนไป น..

เปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับ ข้..

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้า..