กระเป๋าสานจากกาบหมาก นวัตกรรมทางการเกษตรสู่การสร้างรายได้เสริม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่ว..

สาขาวิชาการบัญชี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธา..

แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว

  ดาวน์โหลด  แบบขออนุมัติดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว  [PDF] หรือที่หน้าเว็บไซต์  http://research.sru.a..

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (Function Competency)

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครง..

วจก.เปิดรับศักราช63 ภายใต้ธีม สุขกันเถอะเรา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 7 ม.ค. 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่..

ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักวิจัย มรส. ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแสดงค..

แจ้งปฏิทินการจัดการประชุมพิจารณาให้ทุน นำเสนอผลงานวิจัย 2563

  ดาวน์โหลด  แจ้งปฏิทินการจัดการประชุมพิจารณาให้ทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย 2563   [PDF] free download udem..

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ลูกปลา นักวิจัยดีเด่น ’62 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เกวลิน อังคณานนท์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาระบบสารสน..

นักวิจัย มรส. นำเสนองานวิจัยบนเวที GMSARN International Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการประชุมวิชาการระดับนา..