หน่วยวิจัย วจก. แนะนำ การเผยแพร่งานวิจัย และการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง ช่องทาง แนวทางก..

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรีย..

วจก. ปฐมนิเทศนักศึกษา’63 ผ่านเฟซบุ๊ก

วันนี้ (28 มิถุนายน 2563) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศออ..

นักศึกษานิเทศฯ สร้างชื่อระดับประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ธ.ออมสิน เดือนพฤษภาคม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ธนาคารออมสินได้ประกาศผลรางวัล กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ระดับประเทศ ประ..

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พร..

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา “Leadership in the New Normal”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น..

วจก. จัดอบรมเทคนิคการสอนออนไลน์อย่างไรให้ ปัง ปัง ปัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดโครงการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเร..

วจก. ประชุมบุคลากรออนไลน์ เตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่ 1/2563

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้เชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่ว..

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย (บพท.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย..

วจก. ประชุมตัวแทนหน่วยงานระดับคณะ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

วันนี้ (12 มิ.ย. 2563) คณะวิทยาการจัดการ ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย เข้าร่วม..