ปชส. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ” นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)” ณ มรภ.เทพสตรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)” ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้รับสิทธิในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 2 บทความ ดังนั้น หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3 นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งรายชื่อมาที่คุณศิริธร เกษรสิทธิ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 และจัดเตรียมบทความวิจัย เพื่อจัดส่งเข้าระบบให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

msc1464

ดาวน์โหลดเอกสาร

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.