ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ