ล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT

MSc-Sports-Night-11

ในค่ำคืนที่ผ่านมา (วันที่ 9 มกราคม 2562) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม ล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT  โดยในปีนี้กำหนดชื่อธีม “สปอร์ต” (Sports) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี

 

MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสรุปประมวลผลงานความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาของคณะวิทยาการจัดการ โดยจัดให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบรางวัลเชิดชูบุคลากรด้านวิจัย และในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนทำงาน ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ

MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11

ด้าน ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม ล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวในรอบปีที่ผ่านมาของคณะวิทยาการจัดการ คณะฯ ได้พยายามผลักดันให้คณาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย และตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการ การผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าตลอดปีที่ผ่านมา แม้จะมีอุปสรรค ปัญหาอยู่บ้าง แต่คณาจารย์ยังคงให้ความร่วมมือ มีการปรับตัว ตื่นตัวที่ดีขึ้น ผลลัพธ์จึงปรากฎให้เห็นจากผลงานวิจัยและการเข้าสู่ตำแหน่งของคณาจารย์ที่มีเพิ่มมากขึ้น

MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11

หลังจากนั้นทุกคนร่วมกันรับประทานอาหาร และรับชมการประมวลภาพความสำเร็จของคณะวิทยาการจัดการในปีที่ผ่านมา ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย โดยมีอาจารย์ไพศาล นาคกราย อาจารย์ชรินทร์ ฉวาง และอาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น ดำเนินรายการอยู่บนเวที ค่อยสร้างสีสัน ความสนุกให้กับงานในค่ำคืนนี้ เช่น การมอบรางวัลและเกียรติเชิดชูบุคคลด้านต่าง ๆ การเล่นเกมส์สานสัมพันธ์น้องพี่ วจก. การจับสลากลุ้นรับของรางวัล และการกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่โดยผู้บริหารคณะฯ ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกลับไปพักผ่อน บรรยากาศภายในงานเติมไปด้วยความสนุก แบบครอบครัว วจก. ที่มีเสียงหัวเราะ รอยยิ้มแห่งสุข ความชื่นชมยินดีแห่งความสำเร็จ แม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาก็ตาม

MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11

กิจกรรม ล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดเตรียมงานเป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีเวลาเตรียมงานที่กระชั้นชิด แต่ทุกคนก็เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานครั้งนี้สมบูรณ์ สนุกสนาน และเป็นกันเองในแบบครอบครัวชาว วจก. มากที่สุด

MSc-Sports-Night-11
MSc-Sports-Night-11

 

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
อ.ดร.เกวลิน อังคณานนท์
ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

 

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
ผศ.เตชธรรม สังข์คร

 

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

อ.เบญจมาภรณ์ คงชนะ
อ.เรณุกา ขุนชำนาญ
อ.พัฒชฎา เสนประดิษฐ์
อ.พรทิพย์ ทวีพงษ์
อ.ดร.นนทศักดิ์ จันทร์ชุม
อ.ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
อ.ปลิ้มใจ ไพจิตร
อ.ชาญวิทย์ ทองโชติ
อ.ธวัช บุญนวล
อ.มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

 

การประกวดชุดแต่งกาย MSC Sport Night ประเภททีม ไดัแก่ ทีม อ.ปลา
อ.ดร.เกวลิน อังคณานนท์ (อ.ปลา)
อ.อัมพวรรณ หนูพระอินทร์ (อ.ตาล)
อ.เรนุกา ขุนชำนาญ (อ.ก้อย)
อ.ธีราวรรณ จันทร์แสง (อ.แอ๋ม)
อ.เบญจมาภรณ์ คงชนะ (อ.เบญ)

การประกวดชุดแต่งกาย MSC Sport Night ได้แก่
นางสาวชุตินันท์ วิเศษโชค (น้องดาว)

 

ที่สุดของวจก. 2018

1. บริการวิชาเกินแห่งปี
อ.ดาริน รุ่งกลิ่น (อ.เฟย์)

2. เต็มที่ทุกงาน บ้านไม่กลับ
อ.ชรินทร์ ฉวาง (อ.ชรินทร์)

3. เช้าสายบุญ เย็นสายย่อ
อ.ไพศาล นาคกราย (อ.ปีเตอร์)

4. ได้หมดจบที่ฉัน
นางสาวชุตินันท์ วิเศษโชค (น้องดาว)

5. สาวคงกระพัน (สวยไม่สร่าง สว่างไม่สวย)
อ.กิตติกร ไสยรินทร์ (อ.ปิ๊ก)

6. ป๋าสายเปย์ โดนเทตลอด
ผศ.พงศกร ศยามล (อ.เบ็น)

7. ป้าบุญทุ่ม คุ้มทุกงาน
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (อ.นิตย์)

8. คงกะพัน ฟันไม่เข้า
ดร.เบญจวรรณ คงขน (อ.เบญ)

9. สวยมักนก ตลกมักได้
ผศ.สุกานดา เทพสุวรรณชนะ (อ.เอ)

10. ตังค์ไม่มี kerry มาทุกวัน
นางละออง รังสิมันตุชาติ (พี่ออง)

11. เห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตาย
ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค (อ.ศรีวาลี)

12. เห็นงานร้องไห้เห็นชายฮึกเหิม
นางสาวศิริธร เกษรสิทธิ์  (พี่อ้อม)

13. หนุ่มฮอตเซ็กซี่ขยี้หัวใจ
อ.ศิโรจน์ พิมาน (อ.ก้อง)

14. สาวฮอตเซ็กซี่ขี้อ้อน
อ.ดร.เกวลิน อังคณานนท์ (อ.ปลา)

15. ดาวรุ่งพุ่งหลาวชายแห่งปี
อ.พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย (อ.พีช)

16. ดาวรุ่งพุ่งหลาวหญิงแห่งปี
อ.อัมพวรรณ หนูพระอินทร์ (อ.ตาล)

17. คู้จิ้นฟินเว่อร์
นายวิระพงษ์ ทองล่อง (พี่แจ็ค)

18. ฟิตต่อไม่รอแล้วนะ
นางสาวทิพพาภรณ์ พัฒคายน (น้องฝน)

19. อินดี้ไง ไม่แคร์
อ.ปิยะบุษ ปลอดอักษร (อ.อู)

20. ขวัญใจวจก. (MsMrPopular)
นางสาวชุตินันท์ วิเศษโชค และ นางสุกัญญา รัตนจินดา  (น้องดาวและพี่นก)

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.