วจก. เปิดบ้านหลังใหม่จัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก. 5+2 ครั้งที่ 9

5+2 news display

เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมพลังเป็นเจ้าภาพใหญ่จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก. 5+2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 9 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีเครือข่ายผู้เข้าร่วมจาก 4 คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมทั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้

 

เครือข่ายความร่วมมือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ วจก. 5+2 ได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือกันใน พ.ศ. 2554 ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการคณะและหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนสู่ระดับชำนาญการ การสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคณะในมิติต่าง ๆ เพื่อนำประสบการณ์ความเป็นเลิศในจากภาคีเครือข่ายไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยในปีนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เคยได้เป็นเจ้าภาพมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2557 [กำหนดการโครงการ]

 

5+2 news display
5+2 news display
5+2 news display

 

กิจกรรมในวันแรกของโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก. 5+2 เริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายโดย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้รับเกียรติการกล่าวเปิดงานโดยประธานในพิธี ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมกับการตัดริบบิ้นเพื่อเปิดโครงการอย่างเป็นทางการร่วมกับคณบดีจากทุกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเมื่อพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีเจ้าภาพในครั้งนี้ ได้ส่งต่อธงเครือข่ายความร่วมมือ วจก. 5+2 ให้แก่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นเจ้าภาพในครั้งถัดไป

 

5+2 news display

 

กิจกรรมถัดไปหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ได้แก่ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัดทำผลงานทางวิชาการ จากทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร ขึ้นเป็นตัวแทนนำเสนอในหัวข้อมิติการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพัฒนานักศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency ผ่านโครงการ Passport for HR Professionals โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานักศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสร้างเส้นทางการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ซึ่งได้จำแนกแนวทางการพัฒนาออกเป็น 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาด้วย Passport for HR Professionals  2) กลยุทธ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 4) กลยุทธ์การให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันในด้านทักษะวิชาการ และ 5) กลยุทธ์การอบรมร่วมกับสถานประกอบการและเป็นผู้ช่วยวิทยากร  ซึ่งการนำกลยุทธ์ดังกล่าวสู่การปฏิบัตินั้นนับว่าเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การรับการประเมินการประกันคุณภาพ การบริหารกิจการนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มหลักสูตร และกลุ่มบริหารสำนักงาน โดยได้แยกไปตามห้องประชุมย่อยที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เครือข่ายความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีตามกลุ่มงานและจะนำไปสู่การพัฒนางานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

5+2 news display
5+2 news display

 

ในช่วงบ่าย มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก. 5+2 เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาใน 2 รูปแบบได้แก่ การบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยในรูปแบบการบรรยายเป็นการนำเสนอของอาจารย์และนักศึกษาด้วย Power Point ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที จากหน่วยงานละ 2 เรื่อง จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการนำไปตีพิมพ์ลงในวารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (TCI 2) โดยคณะดำเนินงานจะนำผลงานให้ทางกองบรรณาธิการวารสารคณะวิทยาการจัดการพิจารณาตามขั้นตอนและประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการนำเสนอผลงาน คณะกรรมการได้สรุปผลคะแนนและมอบรางวัล Best Paper เพื่อนำเสนอตีพิมพ์ในวารสารคณะวิทยาการจัดการ ให้แก่ ดร.วิญญู วีรยางกูร และ ดร.มนตรี วีรยางกูร อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากการนำเสนอผลงานเรื่อง การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทของผู้ประกอบการรายย่อย ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต และสำหรับรางวัล  Best Paper ของนักศึกษา ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ศรีเทพ นายอภิสิทธิ์ บุญทอง นางสาวอุไรวรรณ บุญคง และดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องการวิเคราะห์เครือข่ายความเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ผู้นำเสนอทุกคนได้รับวุฒิบัตรการร่วมนำเสนอผลงาน

 

5+2 news display
5+2 news display
5+2 news display
5+2 news display

 

สำหรับกิจกรรมภาคค่ำ คณะเครือข่ายความร่วมมือทุกคนได้ตบเท้าเข้าร่วมงานภายใต้ธีม งานวัดเฟสติวัล เพื่อรับประทานอาหารเย็นร่วมกันพร้อมทั้งฟังเพลงและรับชมการแสดงจากทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งในโอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการได้รับเกียรติจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เดินทางมาร่วมงานพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและทักทายผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากทุกมหาวิทยาลัยด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง รวมทั้งได้อวยพรแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งภายหลังจากการแสดงของทุกหน่วยงานเสร็จสิ้น ทุกคนได้ร่วมรำวงเวียนครกกันอย่างสนุกสนาน

 

กิจกรรมในวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย วจก. 5+2 โดยกิจกรรมได้เริ่มจากการเดินขบวนพาเหรดที่ทุกมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมและขนทีเด็ดมาประกวดประชันกันอย่างสวยงามและไม่ยอมใคร ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตกเป็นของคณะเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเป็นของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ ชักเย่อ ตี่จับ วิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน และลากต่อหมาก โดยผลรางวัลรวมทุกรายการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้ไป 2 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่คะแนนรวมสูสี ก็ยังตกเป็นของคณะเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้ไป 1 เหรียญทอง กับ 2 เหรียญเงิน  และสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้ 1 เหรียญทอง กับ 1 เหรียญทองแดง

 

5+2 news display
5+2 news display
5+2 news display

 

สำหรับรายการสุดท้าย คือการประกวดกองเชียร์ ที่เน้นความดุเดือด พร้อมเพรียง และสร้างสรรค์ ซึ่งคณะกรรมการให้เวลาทุกมหาวิทยาลัยเชียร์พร้อมกันและให้คะแนนโดยผลปรากฎว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพครั้งถัดไป ได้รับรางวัลกองเชียร์ชนะเลิศไปครอง ตามมาด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ที่ยังตกเป็นของเจ้าภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และตามมาด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คือคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งหลังจากการมอบถ้วยรางวัลเสร็จสิ้น ทุกคนได้ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

เตชธรรม สังข์คร/ธวัช บุญนวล/ธิติ ภิวัฒน์      ภาพ
หน่วยสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ    รายงาน

 

ติดตามภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก 5+2 ครั้งที่ 9 ได้ที่นี้

วจก.5+2​ ครั้งที่​ 9  – by Te Cha Dham

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.