คณะวิทยาการจัดการ มรส. จัดประชุมบุคลากรประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2/2562

msc-personnel-meeting-08

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มรส. ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้อง B311 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

โดย ดร.อนุมาน จันทรวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้แจ้งระเบียบวาระในที่ประชุม ดังนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อนุรักษ์ บิลนุ้ย ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต(การจัดการ) University of Exeter, ประเทศอังกฤษ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันและได้รับรางวัล ชี้แจงโครงการจิตอาสาและแผนดำเนินการ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ชี้แจ้งระเบียบการเข้าออกอาคารนอกเวลาราชการ การร่วมรับฟังปัญหาการใช้งานอาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเงินทองต้องวางแผน “Happy Money Happy Retirement” สร้างแผนการเงินและแผนเกษียณสุขภายใต้แนวคิด “หมดหนี้มีออม ลงทุนเพิ่มค่า วางแผนก่อนแก่” ดำเนินการโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดขึ้นวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

 

msc-personnel-meeting-08

 

msc-personnel-meeting-08

 

msc-personnel-meeting-08

 

ทีมไข่เค็ม อคาเดมี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะดีเด่น ประจำปี 2562
ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวิถีชุมชน “พร้าว-ปาล์ม-ยาง-คลอง”

 

msc-personnel-meeting-08

 

ทีม เทวดาน้ำผึ้งนาสาร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น
ได้รับรางวัล The Best ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.