วจก. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

sar2560-01

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง MSC2 – 07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 2

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ
อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ
ดร.เบญจวรรณ คงขน กรรมการ
นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น กรรมการและเลขานุการ

 

ในช่วงแรกของกิจกรรม ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้นำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของคณะในปีการศึกษา2560 หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน รูปแบบและวิธีการประเมิน แนะนำรายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ และเริ่มการตรวจเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ในช่วงเวลา 14.40 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ผลการประเมินระดับหลักสูตร ได้คะแนน 4.06 อยู่ในระดับคุณภาพดี และในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม คณบดีฯ กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ทำไมต้องมีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

หลักการและเหตุผล :

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ ดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ

ในปี พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคุญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้าน ของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดำเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดำเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (Process Performance)


วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง
  2. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน
  3. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
  4. เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี
  2. เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิต
  3. พร้อมรับการประเมินทุกรูปแบบ

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.