วจก ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้

  1. นายศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  2. นายบุญฤกษ์ บุญคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

 

           

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.