คณะวิทยาการจัดการต้นแบบการบริหารจัดการยุคใหม่ นำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน

council-roaming

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชูคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่สำคัญ ต้นแบบของผู้บริหารรุ่นใหม่ และการจัดการทรัพยากรในภาคต่างๆ โดยเน้นพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเป็นสำคัญ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557

คณะวิทยาการจัดการ รับการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (สัญจร) ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปัจจัขภัติ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในองค์รวมและรวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ เป็นหลักสูตรสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากร  ในการนี้อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้นำเสนอผลงาน และทิศทางของคณะฯ ซึ่งได้รับการยอมรับและชื่นชมจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจัดสร้างห้องเฉพาะสำหรับเก็บอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถนำมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพต่อไป

{AG}council-roaming{/AG}