วิทยาการจัดการ มรส. จับมือ เคอรี่ ร่วมพัฒนาบัณฑิตมุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 4.0

mou-kerry-77

วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนายสุวัฒน์ อุไรโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ เขตภาคใต้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

mou-kerry-77

 

mou-kerry-77

 

mou-kerry-77

 

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง ที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ 1) เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรประจำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ เช่น การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตรอุดมศึกษา การร่วมพัฒนาหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมระยะสั้น  2) เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานบัณฑิต การส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและสถานประกอบการของผู้ร่วมมือโครงการทั้งสองฝ่าย โดยจะมีการทบทวนบันทึกข้อตกลงทุกปี และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยและบริษัท

 

mou-kerry-77

 

mou-kerry-77

 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเคอรี่ โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค (Kerry Logistics Network Limited: KLN ซึ่งมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศฮ่องกง) ผู้นำด้านการรับส่งพัสดุ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งพัสดุ สินค้า แบบรวดเร็ว ทันใจ ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารงานด้วยวิธีการทำงานที่ทันสมัยมีมาตรฐาน และมุ่งมั่นการให้บริการด้วยใจ ด้วยปรัชญา “ยึดมั่น เรียบง่าย บริการยั่งยืน รักษาคู่ค้า”

 

mou-kerry-77

 

mou-kerry-77

 

ปัจจุบันมีจุดให้บริการกว่า 5,500 แห่งทั่วประเทศไทย โดยมีบริการจัดส่งพัสดุด่วนอย่างการจัดส่งภายในวันถัดไป (ND) ซึ่งครอบคลุมกว่า 99.9% ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ และกว่า 97% ของการจัดส่งประสบความสำเร็จในการเข้าจัดส่งตั้งแต่ครั้งแรก และมีการจัดส่งพัสดุไปยังปลายทาง เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,100,000 ชิ้นต่อวัน และยังมีการให้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.