คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

mou-ftip-surat

เมื่อวันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558  คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยท่านคณบดี นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ และอาจารย์สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องปัจจัขภัติ
ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

{AG}mou-ftip-surat{/AG}