CPF – มรส. ลงนาม MOU หลักสูตรสหกิจศึกษา

mou-cpf-sru

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผดุงชาติ สำนักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการทั่วไปกิจการค้าปลีก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง จำนวน 2 ฉบับ คือ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงานและ/หรือโครงการสหกิจศึกษา ระหว่าง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำหรับสาระสำคัญของ MOU บริษัทยินดีร่วมมือด้านการจัดการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ/หรือการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การทำโครงงาน งานวิจัย การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

{AG}mou-cpf{/AG}