คณะวิทยาการจัดการ มรส. ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

mou-cp-all

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ซีพี ออล์จำกัด (มหาชน) เปิดวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อธิการบดีหวังผลิตบัณฑิตคุณภาพมุ่งเน้นการมีงานทำ

           สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (วจก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก อธิการบดีหวังได้รับแนวทางการจัดการเรียนการสอน พร้อมพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นบัณฑิตมีคุณภาพมุ่งเน้นสู่การมีงานทำ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องผดุงชาติ อาคารอำนวยการ มหวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ว่า จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน 70% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุน ต่อปีการศึกษาต่อรุ่น เป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มฯ จัดหาให้ และรับผิดชอบจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสมมีรายได้และอาชีพมั่นคง พร้อมร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกมามีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานได้จริง

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) กล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพราะบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทของคนไทย และมีนโยบายในการพัฒนาสร้างบุคลากรเพื่อเข้ามาทำงานในบริษัทร่วมถึงบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่บริษัทได้ทำการสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อคุณภาพนักศึกษาที่ดี ซึ่งนั่นรวมไปถึงการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

{AG}mou-cp-all{/AG}