ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานคณบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

evaluation-dean-2561-04

(เช้า)วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกำหนดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานคณบดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ณ ห้อง MSC2-07 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

evaluation-dean-2561-04
evaluation-dean-2561-04

 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานคณบดี เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธผล รวมทั้งให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด ในการนี้ผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร หัวหน้าหน่วยพันธกิจของคณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นำชัย ทนุผล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ อ่องสกุล ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ โดยกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

 

evaluation-dean-2561-04
evaluation-dean-2561-04

 

ภาคเช้า การกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยท่านคณบดี ดร.อนุมาน จันทวงศ์
หลังจากนั้นจะเป็นการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ภาคบ่าย  คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ / อาจารย์ผู้สอน / เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / ผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.