วจก. พัฒนาศักยภาพสายวิชาการ ด้วยเครื่องมือการจัดการสอนออนไลน์ Hiperc

mtm-04

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในโครงการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอนยุคใหม่ ด้วยการใช้โปรแกรม WebEx Meeting และการใช้โปรแกรมระบบห้องเรียนสมรรถนะสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ HiPerc เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ (B403) และห้องปฏิบัติการบัญชี (B409) ชั้น 4 โซน B อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยนายธีรวัฒน์ กิจงาม และนายพีรพัฒน์ พรหมปาน วิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวบ.)

 

mtm-04

 

mtm-04

 

mtm-04

 

mtm-04

 

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.