ขอให้บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อเพื่อตอบแบบภาวะการมีงานทำและแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

 

บัณฑิตตรวจสอบรายชืื่อ 

          รายชื่อบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อเพื่อตอบแบบภาวะการมีงานทำและแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชี

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf   
           (กำหนดส่งคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

แบบสอบถามภาวะมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
           (กำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf  
           (กำหนดส่งคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

แบบสอบถามภาวะมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
           (กำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขงวิชาการจัดการทั่วไป การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์) 

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf   
           (กำหนดส่งคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

แบบสอบถามภาวะมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
           (กำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf
           (กำหนดส่งคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

แบบสอบถามภาวะมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
           (กำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf
           (กำหนดส่งคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

แบบสอบถามภาวะมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
           (กำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แบบสอบถามประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559.pdf
           (กำหนดส่งคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)

แบบสอบถามภาวะมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
           (กำหนดส่งคืนระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ)