โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธี โครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ประจำสาขาวิชา รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนต่อไป จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องอบรม GA101 อาคาร 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.