ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา “Leadership in the New Normal”

leadership2020- new-normal_30

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา “Leadership in the New Normal”  ให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการชุดใหม่ จำนวน 15 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามีภาวะการเป็นผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการพูด การแสดงออก และการนำเสนอตนเองต่อที่สาธารณะให้เป็นที่ประทับใจ ตลอดจนให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ/มหาวิทยาลัย ตามแนวทางการดำเนินงานวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปัจจักขภัติ ชั้้น 2 โซน B อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

leadership2020- new-normal_30

 

leadership2020- new-normal_30

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา “Leadership in the New Normal” ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ” ประกอบด้วยหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Developing Impressive Personality: Body Grooming)  การพัฒนาบุคลิกภาพการพูด และการแสดงออก ให้เป็นที่น่าประทับใจ (Extraordinary Speech and Personality) – การสื่อสารด้วยภาษากาย และทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร (Vocal and Body Communication) การพูดเพื่อการนำเสนอ (Public Speaking and Presentation) โดยท่านวิทยากร ผศ.บัวผิน  โตทรัพย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คุณเอกพงษ์  นบสกุล นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) และคุณฉัตรชัย  จิตจำนอง นักสื่อสารมวลชน/พิธีกรผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT)

 

leadership2020- new-normal_30

 

leadership2020- new-normal_30

 

 

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การวางแผนและการจัดทำโครงการตามแนวทาง PDCA” “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการ” “จัดทำแผนและนำเสนอโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา” โดยท่านวิทยากร  คุณอรุณ  หนูขาว  หัวหน้างานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ คุณกนกรัตน์  ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

leadership2020- new-normal_30

 

leadership2020- new-normal_30

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.