แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ “MSC ปังต่อไม่รอแล้วนะ”

krap-05

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนตตำแหน่งทางวิชาการ “MSC ปังต่อไม่รอแล้วนะ” เพื่อชี้แจง และวิเคราะห์ สาเหตุที่คณาจาย์ไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบเดิมและแบบใหม่ ชี้แจงเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตรจารย์ พ.ศ. 2563 (ฉบับปัจจุบัน) ณ ห้องภูมิพลินทร์ โชน A ชั้น 1 อาคารคณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.