องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

1. การผลิตกล้วยหอมปลอดสารพิษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลด การผลิตกล้วยหอมปลอดสารพิษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี : กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  [pdf]

 

2. การพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย ในการรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ดาวน์โหลด การพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศรีวิชัย ในการรองรับสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทย  [pdf]

 

Blog Attachment