คณะวิทยาการจัดการจัดประชุม KM.QA. ทบทวนยุทธศาสตร์ มุ่งสู่คณะแห่งการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

km-qa-2018-44

เมื่อเร็ว ๆ นี้  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ (KM.QA.)” ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมโครงการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยกันระดมความคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่าง ๆ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะ การอบรมการบริหารหลักสูตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 การนำเสนอแผนการดำเนินงานและ Best Practice จากหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมวางแผนงานหน่วยขับเคลื่อนพันธกิจคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์กมลวรรณ เหล่ายัง รองคณบดีฝ่ายแผนการงานประกันคุณภาพ ได้สรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ SWOT ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเสร็จสิ้นว่าจุดแข็งด้านหลักสูตรที่เด่นชัดคือ คณะวิทยาการจัดการมีความหลากหลายทางศาสตร์ที่เปิดสอน ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ อีกทั้ง 11 หลักสูตรของคณะมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ตลอดจนคณะมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานประกอบการภายนอกจำนวนมาก สำหรับจุดอ่อนนั้น คณะวิทยาการจัดการมีสัดส่วนบุคลากรด้านวิชาการไม่สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาตามสัดส่วนจริง 1:25 ของสายสังคมศาสตร์ และคณะยังขาดความพร้อมเรื่องอาคาร สถานที่ สื่อและอุปกรณ์การศึกษาที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ในส่วนของโอกาสด้านสังคม ชุมชนยังให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพการให้บริการวิชาการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของคณะวิทยาการจัดการ และด้านอุปสรรคนั้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากจำนวนผู้เรียนน้อยลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระบบการรับนักศึกษาในรูปแบบใหม่และอัตราการเกิดที่ลดลง เป็นต้น

ด้าน ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เผยต่อที่ประชุมว่า คณะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เร็วขึ้น หรือการทำงานเป็นทีมของหน่วยขับเคลื่อนพันธกิจ แต่การขับเคลื่อนคณะจะเดินหน้าไปไม่ได้ถ้าปราศจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในคณะ เหมือนเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในครั้งนี้

 

ธนากร โพชากรณ์ รายงาน
วิระพงษ์ ทองล่อง ภาพ

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.