เคอรี่เอ็กซ์เพรส หารือความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต วจก

kerry-discuss-coop-01

บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ ได้เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารคณะ ตัวแทนคณาจารยจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เข้าพูดคุย แลกเปลี่ยน และหารือการสร้างความร่วมมือ ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

 

kerry-discuss-coop-01
kerry-discuss-coop-01

บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศ ซึ่งมีจุดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป มาใช้บริการส่งพัสดุกว่า 3500 สาขา รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้าอีกกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุดประจำปี 2561” หรือ MARKETEER No.1 Brand Thailand 2016 ในสาขาบริการจัดส่งโลจิสติกส์  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนางานทางวิชาการ ด้านการวิจัยและเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา บริษัทฯ เล็งเห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีหลักสูตรและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการในภาคธุรกิจ

 

kerry-discuss-coop-01
kerry-discuss-coop-01
kerry-discuss-coop-01

สรุปประเด็นสาระสำคัญ

ปัจจุบัน บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด (Kerry Express) มีศูนย์บริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด 13 แห่ง และ 33 DCS รับนักศึกษาเข้าฝึกงานใน 6 สาขา โดยการฝึกงานของนักศึกษาจะมีพี่เลี้ยง 1 คน ดูแลนักศึกษาฝึกงาน 4 คน ตำแหน่งที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ ตำแหน่ง Customer service, Trainer, MKT, DC leader, HR, Accountant, QRM  ในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน บริษัท Kerry Express ได้รับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าฝึกงานไปแล้วทั้งสิ้น 10 คน เป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คน และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 9 คน

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด (Kerry Express) กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ในการประชุมนำเสนอ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

  1. การส่งนักศึกษาเพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส (Kerry Express)
  2. การพัฒนาจัดทำหลักสูตรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
  3. การจัดตั้งศูนย์เคอรี่เอ็กซ์เพรส ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ(หลังใหม่) เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์(ห้องปฏิบัติการ) ให้แก่นักศึกษาได้ใช้ฝึกปฏิบัติงาน

และในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบ สิงสันจิตร ได้เสนอต่อบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสให้คณาจารย์ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในเรื่อง การให้บริการในองค์กร เพื่อได้นำมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร ได้เสนอว่า ขอให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกงานตั้งแต่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 และขอให้มีการฝึกงานในทุก ๆ ปีการศึกษา โดยช่วงเวลาในการฝึกงานจะต้องมาดูแผนการเรียนอีกครั้ง

ตัวแทนจากบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการฝึกงานของนักศึกษาทางบริษัทมีค่าตอบแทนรายเดือนโดยให้ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท และหลังจากที่นักศึกษาฝึกงานเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ บริษัทจะมีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่พร้อมจะปฏิบัติงานเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัท

ขณะนี้บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด (Kerry Express) เตรียมทำความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เคอรี่เอ็กซ์เพรส ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ(หลังใหม่) โดยมีการสร้างทีมความร่วมมือระหว่างคณะฯ และบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส เพื่อประสานงานและดำเนินจัดเตรียมงานต่าง ๆ ซึ่งการประชุมนำเสนอครั้งถัดไปจะเป็น MOU Review รายละเอียดต่าง ๆ กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

kerry-discuss-coop-01
kerry-discuss-coop-01

ตารางกำหนดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 1 Meeting     

ประชุมนำเสนอ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2 MOU Review         

ประชุมนำเสนอ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 3 MOU Signing 

ลงนาม MOU ร่วมกัน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

kerry-discuss-coop-01
kerry-discuss-coop-01

 

Blog Attachment