ขอแจ้งการประชุม บุคลากรสายสนับสนุน วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556


ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ประชุมพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้อง GA104  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556  เวลา 10.00 น. และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ลานชั้นล่าง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดยสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดวาระการประชุมได้จากเว็บไซต์ www.sru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556