รวมพลังคนรุ่นใหม่สื่อสารรณรงค์ชวนน้องมัธยมกินผัก ผ่านกิจกรรมหนุนเสริมจาก สสส.

invite-high-school-eat-vegetables-42

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการสื่อสารรณรงค์ชักชวนให้เยาวชนหันมาใส่ใจสุขภาพและกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ผ่านการผลิตสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การรณรงค์ประเด็นสุขภาพในกลุ่มเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษานั้น เราต้องสร้างการรับรู้เชิงบวกในเรื่องโภชนาการของอาหารอย่างเช่นผักและผลไม้ว่า มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์และสามารถทดแทนสารเคมีจากอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมของคนกลุ่มนี้ได้ และจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกันในกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ก็จะสามารถทำให้เขาเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติ

“รูปแบบการสื่อสารรณรงค์ผ่านการผลิตสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยการประกวดคิดค้นเมนูน้ำปั่นจากผักและผลไม้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของผักและผลไม้แต่ละชนิด การคิดค้นสูตรและส่วนผสมที่เหมาะสม รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการของผักและผลไม้ที่มีต่อสุขภาพ นอกจากนั้น ยังได้รับความรู้จากการรับชมสื่อวิดีทัศน์ที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างมีคุณภาพและการตกแต่งจานอาหารอย่างสร้างสรรค์จากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารอีกด้วย”

นางสาวกัญญารัตน์ ดอกพุดซา ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้จัดโครงการ กล่าวว่า การผลิตสื่อรณรงค์และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ นอกจากน้อง ๆ นักเรียนจะได้ความรู้เรื่องโภชนาการของผักและผลไม้แล้ว นักศึกษาทุกคนเองก็ได้รับความรู้จากการจัดโครงการไปด้วย ซึ่งหากเราจะทำการสื่อสารรณรงค์ในประเด็นใดกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว เราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและเปลี่ยนพฤติกรรมจากตัวเราเองก่อน และการได้มีโอกาสผลิตสื่อภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนหันมากินผักกันมากขึ้นนี้ ยังถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนสังคมด้วยพลังสื่อของคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นักสื่อสารรณรงค์ด้านสุขภาวะด้วยโภชนาการของผักและผลไม้ จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวโดย อัษฎาวุฒิ สูงสุด / ภาพข่าวโดย นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.