แจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565)

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.