แจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท. คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565)

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.