คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

internship-notice
0158

 

ดาวน์โหลด

 1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   [PDF]
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
     [PDF]
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด)
     [PDF]
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
     [PDF]
 5. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)
     [PDF]
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
     [PDF]
 7. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     [PDF]
 8. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์)
     [PDF]
 9. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการสื่อสารมวลชน)
     [PDF]
 10. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
     [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.