คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท) ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา2560

internship-notice

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.