ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ