คณบดี วจก. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ International Seminar ณ ประเทศอินเดีย

vc-international-seminar-indian-04

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจาก Indian Institute of Plantation Management Bengaluru (IIPM) สถาบันซึ่งเป็นศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านการจัดการไร่การเกษตร องค์กรอิสระของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย ในการเชิญเป็นวิทยากรในเวที สัมมนาเชิงปฏิบัติการ International Seminar Workshop ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Collegial Research Engagement and Methodology for Agribusiness & Plantation Sector” หรือ การมีส่วนร่วมในการวิจัยของนักศึกษาและระเบียบวิธีสำหรับภาคธุรกิจเกษตรและการเพาะปลูก

 

vc-international-seminar-indian-04

 

vc-international-seminar-indian-04

 

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ International Workshop & Seminar เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาที่ติดอันดับทั่วโลก จากผลจัดอันดับของ topuniversities.com ได้แก่ Indian Institute of Science เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 184 ของโลก Universiti Teknologi MARA- UiTM อันดับที่ 651 ของโลก University of Gothenburg อันดับที่ 256 ของโลก และ The London School of Economics and Political Science(LSE) อันดับที่ 6 ของโลกด้าน Economics & Econometrics รวมทั้งอันดับที่ 5 ด้าน Accounting & Finance โดยการร่วมมือกันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย กระบวนการดำเนินงานวิจัย และกรณีศึกษาต่าง ๆ ของเครือข่ายความร่วมมือ สู่การนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

 

vc-international-seminar-indian-04

 

สำหรับกิจกรรมส่วนสำคัญของเวทีนี้ ได้แก่ การบรรยายพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งในรูปแบบของ Plenary Talk และ Special Talk เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ซึ่งด้าน ดร.อนุมาน จันทวงศ์ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Exploring & Presenting Pre-Proposal on Collegial Research: Cross Country Perspective  ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) โดยได้เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้ ซึ่งตนในฐานะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเศรษฐศาสตร์พลังงาน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เปรียบเทียบมุมมองการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสภาพอากาศของประเทศอินเดียและประเทศไทย โดยเป็นการพูดคุยผ่านมุมมองการศึกษา งานวิจัย และจากประสบการณ์การเป็น peer reviewer โดย ดร.อนุมาน กล่าวว่าการร่วมเสวนาผ่านระบบ Video Conference ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัยที่กว้างขึ้น เกิดการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรในอนาคต รวมทั้งเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอทั้งแบบ Oral presentation และ Poster presentation สามารถยื่นส่งได้ผ่าน cream.iipmb@gmail.com หรือศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ http://iipmb.edu.in/wp-content/themes/bridge/img/WCRRegForm.pdf

 

ธนากร โพชากรณ์ รายงาน

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.