โครงการ “Innovative Startup @ University for Student”

innovative-startup@university-for-student-07

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการ “Innovative Startup @ University for Student” ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมสำหรับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน รวมถึงวิธีการและขั้นตอนในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ แก่นิสิตนักศึกษาทุกชั้นปีในทุกสาขาวิชาที่สนใจการเป็นผู้ประกอบการ

 

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.