วจก. รับพรปีใหม่ เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน ปี 2561

hny2018-university-administrators-06

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2561

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน ข่าว
ธนากร โพชากรณ์ ภาพ

{AG}hny-2018-university-administrators{/AG}