แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 ดังนี้

 

guidelines-teaching-management-during-covid19

 

ดาวน์โหลด   แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19  [PDF]

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.