หน่วยวิจัย วจก. แนะนำ การเผยแพร่งานวิจัย และการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

gdr-07

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2563 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง ช่องทาง แนวทางการตีพิมพ์ เผยเเพร่ และการนำเสนองานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติให้แก่นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยท่านคณบดี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ  ณ ห้อง B311 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

gdr-07

 

gdr-07

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.