คณะวิทยาการจัดการอัปเดตความก้าวหน้าการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว

greenoffice-updated-05

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.อนุมาน จันทรวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสุภานีย์ พุทธพงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมหารือในโครงการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวดการประเมินสำนักงานสีเขียวได้รายงานผลความก้าวหน้าแก่ นายปวงวิทย์ สนเลม็ด ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผู้ดูแลให้คำปรึกษาการจัดทำสำนักงานสีเขียวให้หน่วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบประชุม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องปัจจักภัติ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการสำนักงานสีเขียว เป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีทางเลือก ปรับเปลี่ยน ยกเลิก การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเลือกใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมไปถึงการมีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.